อบรมการพัฒนาระบบข้อมูลการแพทย์แผนไทยในระบบ UC


           ...สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี จัดอบรมการพัฒนาระบบข้อมูลการแพทย์แผนไทยในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559 โดยจัดอบรมเป็น 2 รุ่น สำหรับรุ่นที่ 1 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี และ รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมริเวอร์ นครปฐม จ. นครปฐม มีผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไทยเข้าร่วมอบรมกว่า 220 คน

นายแพทย์ อนุสรณ์ ศิริโชติ และ นายอุทัย หมั่นเทียนติพันธ์  รองผู้อำนวยการ สปสช.เขต 5 ราชบุรี  ให้เกียรติเปิดการอบรม  ทั้งสองท่าน กล่าวว่า การส่งเสริมให้มีการขยายบริการการแพทย์แผนไทยให้เป็นบริการหลักที่คู่ขนานไปกับการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขด้วยการใช้บริการการแพทย์แผนไทยเพิ่มมากขึ้น และในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายการจัดบริการการแพทย์แผนไทยเพื่อจ่ายเพิ่มเติมจากการบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป  ซึ่งปัจจัยสำคัญที่บ่งชี้ว่าประชาชนได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยมากน้อยเพียงใดต้องอาศัยข้อมูลในการบันทึกผ่านแฟ้มข้อมูลมาตรฐาน 43 แฟ้ม ที่ต้องได้มาตรฐานความถูกต้องตั้งแต่ผู้ให้บริการ การส่งผ่านข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้อง การประมวลผลข้อมูล

ในการจัดอบรมครั้งนี้ ได้มีวิทยากรจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี  ได้แก่ คุณประสิทธิ บุญเกิด หัวหน้ากลุ่มงาน และคุณประกิต พันธุ์สุนันนนท์ หัวหน้างาน โดยทั้งสองท่านได้มาแลกเปลี่ยนการดำเนินงานที่เชื่อมโยงการทำงานและการกรองข้อมูลที่มีคุณภาพเพื่อมาประกอบในการคำนวณงบประมาณที่หน่วยบริการจะได้รับ อีกทั้งมีคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทำงานร่วมกับ สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี ได้แก่ คุณสายฝน จันทะบุตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีการแลกเปลี่ยนการใช้โปรแกรม HOSXP และคุณธนวัฒน์ จันทร์วิวัฒนากูล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ตบหู  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้แลกเปลี่ยนการใช้โปรแกรม JHCIS

          จากการอบรมครั้งนี้ คาดว่าหน่วยบริการจะได้รับความรู้การดำเนินงานและประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนไทย ของ สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี  มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของ สปสช.เขต 5 ราชบุรี ต่อไป

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน