เติมความรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพ


...สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี (สปสช.เขต 5 ราชบุรี) ได้จัดอบรมฟื้นฟูความรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อ เติมความรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยจัดการประชุมเป็น 2 รุ่น  รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี โดย นายแพทย์แสวง หอมนาน ที่ปรึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุม และรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมี คุณตาบทิพย์  คงขำ  ผู้เชี่ยวชาญ ให้เกียรติ เป็นประธานในการเปิดการประชุม

นายแพทย์แสวง หอมนาน ที่ปรึกษา ได้กล่าวว่า  การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  เป็นการทำงานร่วมกันหลายภาคส่วน อาทิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ องค์กรภาคีเครือข่าย และ ภาคเอกชน  ซึ่งจากการทำงานที่ผ่านมา  มีการปรับปรุงประกาศแนวทางในการดำเนินงานกองทุนฯ หรือมีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงาน ซึ่งอาจมีผลทำให้เกิดความสับสนหรือไม่เข้าใจในการดำเนินกองทุนหลักประกันสุขภาพ อาจทำให้ปฏิบัติงานได้ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้อาจผิดระเบียบตามประกาศฯ ดังกล่าว 

คุณตาบทิพย์  คงขำ  ผู้เชี่ยวชาญ กล่าวต่ออีกว่า ในปีงบประมาณ 2559 สปสช.เขต 5 ราชบุรี  เห็นความสำคัญในปัญหาข้างต้นจึงได้จัดอบรมฟื้นฟูความรู้แนวทางในการดำเนินงานกองทุนฯ  ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยน ได้แก่ คุณอนันต์ พันธ์บ้านแหลม  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร      คุณสันติ  สว่างศรี  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง  คุณทัศนีย์  เติมใส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เนื้อหา ในแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับระเบียบ ด้านการเงิน การเขียนโครงการ  ฯลฯ 

จากการอบรมฯ  ครั้งนี้ หวังว่าผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความรู้และสามารถจะดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ  ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งเขต และสอดคล้อง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประกาศฯ  ต่อไป

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน