งานชดเชย
 1. ส่งข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกรายบุคคล (OP individual data) ปีงบประมาณ 2555
 2. บันทึกการรับบริการแพทย์แผนไทย
 3. E-Claim ปี 2552 เป็นต้นไป
 4. สำนักบริหารการชดเชยค่าบริการ
 
 
 
 
โครงการพิเศษ
 1. โครงการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่
 
 
 
 
งานด้านอื่นๆ
 1. ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
 2. ระบบรายงานเงินกองทุนและกิจกรรมสำนักงานสาขาจังหวัด
 3. อนุกรรมการตรวจสอบรับข้อร้องเรียน
 4. ระบบรายงานอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
 
 
 
 
Download
 1. โปรแกรมดาวน์โหลด
 2. เอกสารบรรยาย/ประชุม
 
 
 
 
ระบบยา
 1. กองทุนยาและเวชภัณฑ์วัคซีน
 2. โปรแกรมยาจิตเวช
 3. โปรแกรมยา จ.2
 4. โปรแกรมยาต้านพิษ
 5. โปรแกรมยา clopidogrel
 6. สืบค้นรหัสยามาตรฐาน
 
 
 
 
งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 1. ประเมินโอกาสเสี่ยงเบื้องต้นต่อภาวะหลอดเลือดเสื่อม
 2. บันทึกการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะโรคกลุ่ม Metabolic 2555
 3. ระบบกองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 
 
 
 
NHSO Budget
 1. การบริหารงบกองทุน
 2. การโอนเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
 3. ระบบรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน
 4. สมัครขอรับ sms การโอนเงินกองทุน
 5. สรุปยอดการโอนเงินกองทุน และสรุปยอดคงค้างเงินกองทุน รายหน่วยบริการ
 6. ระบบรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน