National Health Security Office (NHSO) District 5, Ratchaburi
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

สปสช.เขต 5 จัดอบรมติดอาวุธวิชา สิทธิประโยชน์ เพิ่มเข้าถึงบริการบัตรทองให้แกนนำ อสม. เครือข่ายผู้นำชุมชน ทั้ง 8 จังหวัด

 เมื่อวันที่ 27-28 มิย.66 ณ ห้องประชุมโรงแรมลองบีช ชะอำ อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี   ได้จัดอบรมให้ความรู้ จัดกิจกรรม เรียนรู้ร่วมกันถึงสิทธิประโยชน์ การคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ การให้คำแนะนำในการใช้บริการ 

   ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แกนนำประชาชน ผู้นำชุมชน  และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) กว่า 100 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์พีระมน นิงสานนท์ ผอ.เขต สปสช.เขต 5 ราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิด และฝากข้อห่วงใยที่ต้องใช้พลังของเครือข่ายไปช่วยกันกระจายข่าว บอกเรื่องราวต่างๆ โดยเฉพาะการใช้สิทธิและหน้าที่บัตรทอง ได้อย่างถูกต้อง ประชาชนมีความมั่นใจในการเข้ารับบริการ ยื่นบัตรประชาชนแสดงตนในการเข้ารับบริการจากโรงพยาบาล จากรพ.สต.ในพื้นที่  ดังคำกล่าวส่วนหนึ่งว่า 

   "จากการวิเคราะห์ปัญหาที่พบในการรับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่ของสปสช. เขต 5 ราชบุรี  เป็นปัญหาเกี่ยวกับการที่ประชาชนไม่ได้รับทราบสิทธิและหน้าที่ของตนเอง  ซึ่งจากการรับฟังและประเมินผลในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติของเอแบคโพลในทุกปี   ในส่วนของสื่อที่เป็นช่องทางที่ต้องการให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลและการรับรู้ในการใช้สิทธิจากสื่อบุคคล นอกจาก แพทย์  พยาบาล และยังมีเครือข่ายแกนนำชุมชนในพื้นที่  อาสาสมัครสาธารณสุข ที่เป็นสื่อบุคคลที่ใกล้ชิดกับประชาชน กระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนในพื้นที่ ในด้านสิทธิประโยชน์ ด้านส่งเสริมสุุขภาพและป้องกันโรค การคุ้มครองสิทธิ เมื่อได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล (มาตรา 41)  และเติมความรู้ในเรื่องกองทุนท้องถิ่น การดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง รวมไปถึงกองทุนฟื้นฟู"

       และยังกล่าวทิ้งท้ายว่า "จากความรู้ที่ได้ในการอบรมครั้งนี้ จะนำพาให้ ประชาชนได้เข้าถึงการเข้ารับบริการระบบหลักประกันสุขภาพอย่างมั่นใจมากขึ้น"

   ทั้งนี้ ทีมแกนนำได้เรียนรู้จากฐานความรู้ 5 ฐาน ไม่ว่าเป็นเรื่อง การเรียนรู้ เรื่อง สิทธิประโยชน์ที่คุ้มครอง  การบริหารจัดกองทุนสุขภาพตำบล  การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การย้ายสิทธิ หรือหากเข้ารับบริการสุขภาพแล้วเกิดความเสียหาย สามารถขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามมาตรา 41 ได้ พร้อมกิจกรรมบทบาทสมมุติ เพื่อเตรียมพร้อมการลงพื้นที่ กระจายความรู้ คำแนะนำในการใช้สิทธิบัตรทอง ต่อไป