National Health Security Office (NHSO) District 5, Ratchaburi
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

ประชุมติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

สปสช.เขต 5 ราชบุรี จัดการตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในพื้นที่ 8 จังหวัด โดยมี กปท.ทั้งหมด690 แห่งโดยทั้งนี้มีคณะทำงานแต่ละกลุ่มจังหวัดร่วมเป็นกรรมการตรวจประเมินการดำเนินงานและแนะนำการใช้งบประมาณในกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเนื้อหาการติดตามการดำเนินงาน กปท. LTC ฟื้นฟูสมรรถภาพ ทำความเข้าใจ วิเคราะห์ปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการทำงานและแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน การเพิ่มโครงการจุดเน้น เช่น แว่นตาผู้สูงอายุ ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และส่งเสริมป้องกันโรค โดยมีทีมคณะทำงานในแต่ละกลุ่มจังหวัดเป็นที่ปรึกษา