National Health Security Office (NHSO) District 5, Ratchaburi
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

คนไทยไร้สิทธฺิ์

 9-11 สิงหาคม 2566

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย(มท) กระทรวงยุติธรรม(ยธ) กระทรวงสาธารณสุข(สธ)กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม) กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) หน่วยบริการโรงพยาบาลในพื้นที่ และมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ ลงพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  ประชุมหารือการช่วยเหลือคนไทยไร้สิทธิ์ ที่เกิดบนผืนแผ่นดินไทยให้ได้มีบัตรประจำตัวประชาชน เข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆของภาครัฐ ซึ่งในครั้งนี้ได้ออกหน่วยบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนตามชุดต่างๆในพื้นที่ที่ลงไปตรวจเยี่ยมที่ อาคารเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร ตำบลปิล็อก และหมู่บ้านเกาะกลางน้ำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล็อกคี่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างห่างไกลตัวอำเภอทองผาภูมิและตัวจังหวัดกาญจนบุรีมาก รวมถึงการตรวจDNAเพื่อตรวจสอบสิทธิ์เพื่อพิสูจน์ความเป็นคนไทยที่เลขบัตรประชาชน13 หลักเพื่อเข้าถึงสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลและสิทธิ์อื่นๆจากภาครัฐ