National Health Security Office (NHSO) District 5, Ratchaburi
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

MOU ร่วม 5หน่วยงานดำเนินงานกองทันหลักประกันสุขภาพ
สปสช. เขต 5 ราชบุรี “ประชุมคณะทำงานส่งเสริมสนับสนุนการการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเขตสุขภาพที่ 5”
วันนี้ (29 ส.ค. 66) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)เขต 5 ราชบุรี ประชุมคณะทำงานส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเขตสุขภาพที่ 5
โดยมี น.พ.เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ เป็นประธาน พร้อมคณะทำงาน และน.พ.พีระมน นิงสานนท์ ผู้อำนวยการเขต สปสช.เขต 5 ราชบุรี, นายธีระพันธ์ ลิมป์พูน ผอ.ฝ่ายสนับสนุนการจัดหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น สปสช.ส่วนกลาง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดำเนินงานเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 5 อย่างเท่าเทียม
ณ ห้องประชุมสนง.สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ทั้งนี้ การดำเนินงานของคณะทำงานส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เขตสุภาพที่ 5 ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ 5 หน่วยงานวิชาการเขตสุขภาพที่ 5 ได้แก่ 1) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี 2) ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 3) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี 4) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 5) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิผ่าน 3 กองทุนท้องถิ่น ได้แก่
1.กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.)
2.การดูแลระยะยาวทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
3.กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด
ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม ความรู้ทางวิชาการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันกำหนดจุดเน้นการจัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ตลอดจนมีการพัฒนาตัวอย่างโครงการ ประเมินผลโครงการและผลลัพธ์ด้านสุขภาพฯ จากงบประมาณกองทุน กปท.