National Health Security Office (NHSO) District 5, Ratchaburi
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

มหกรรมกองทุนรวมพลคนกองทุน เขต 5

 .วันนี้ 25 มิย.61 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี - นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมสู่งานมหกรรม “รวมพลคนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 5”และชี้แจงนโยบายการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นและพื้นที่ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธานินทร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นดีเด่น และบุคคลสนับสนุนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นดีเด่น งานนี้เป็นความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การดำเนินงานกองทุนฯ และขยายเพื่อสร้างเครือข่าย สร้างแรงจูงใจในการทำงาน ที่เป็นการเสริมศักยภาพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯ แต่ละพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและผู้แทนภาคประชาชนใน 8 จังหวัดพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 โซนภาคตะวันตก 8 จังหวัด จำนวนกว่า 1,200 คนเข้าร่วม