เยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ ตามมาตรา 50(5) /ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนในเขต 5 ราชบุรี


...ช่วงเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม 2558 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี ได้ลงพื้นที่จัดตรวจเยี่ยมหนุนเสริม แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ในงานคุ้มครองสิทธิ การรับเรื่องร้องเรียน การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ พร้อมกับติดตามการดำเนินงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน และหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา  50(5) ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันตก นำทีมโดย นางสาวบุญยืน ศิริธรรม อดีตกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  นายพงษภัทร หงส์สุขสวัสดิ์ และเจ้าหน้าที่ทีมกลไกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนภาคตะวันตก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สปสช. เขต 5 ราชบุรี, ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม สปสช.  เจ้าหน้าที่ ตัวแทนจากศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และผู้แทนคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขเขต ร่วมเป็นคณะตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนและหน่วยรับเรื่องเรียนอิสระฯจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี,ราชบุรี, นครปฐม, สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ตามลำดับ

 ในพี้นที่ของ สปสช.เขต 5 ราชบุรี มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตรา 50(5) จำนวน 8 แห่ง และทำหน้าที่ในงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนด้วย   เป็นการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของประชาชนในการมีส่วนร่วมกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ร่วมกันทำหน้าที่สร้างความรู้ ความเข้าใจ ร่วมพัฒนาศักยภาพในงานหลักประกันสุขภาพ ยกระดับการดำเนินกิจกรรมให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายในระดับพื้นที่กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เครือข่ายประชาชน 9 ด้าน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตามบทบาทภารกิจ และมีคุณภาพตามที่ สปสช.กำหนด      

สปสช.เขต 5 ราชบุรี จึงได้มีการวางแผน ร่วมกันจัดทีมติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน ทำหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานฯ ภาคประชาชน และหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ ตามมาตรา 50(5) ในเขตพื้นที่ของ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  จากการตรวจเยี่ยม หนุนเสริม และติดตามผลการดำเนินงาน  พบว่าศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนในเขตพื้นที่สามารถดำเนินงานได้ตามภารกิจ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างศูนย์ประสานฯ ภาคประชาชน มีกลไกการหนุนเสริมและกำกับติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่อง   อีกทั้งมีการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย 9 ด้านในพื้นที่ ให้มีความพร้อมเข้าร่วมดำเนินงานเป็นเครือข่าย  การดำเนินงานในระดับตำบล โดยมีศูนย์ระดับจังหวัดเป็นทีมพี่เลี้ยง และเกิดการประสานงานเชื่อมโยงการทำงานของเครือข่าย 9 ด้าน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ทุกระดับ อีกทั้งจะช่วยหนุนเสริมการดำเนินงาน พร้อมกับเป็นการทบทวนสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ได้เรียนรู้นำตัวอย่างกิจกรรมดีๆ ทั้งในงานคุ้มครองสิทธิ รณรงค์ในงานหลักประกันสุขภาพ และการจัดกิจกรรม นวัตกรรมใหม่ๆ ในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และพัฒนาแนวทางการทำงานในการมีส่วนร่วมต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไป

อย่างเช่น ตัวอย่าง การได้เข้าไปติดตามตรวจเยี่ยม ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558 โดย นางสาวนิภาพร พวงแก้ว ผู้ประสานงานฯ กล่าวว่า “ศูนย์ประสานงานฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร แทรกในงานต่างๆ อย่างเช่น งานตลาดนัดสีขาว ให้เด็กนักเรียนรู้เท่าทันสื่อ สร้างสังคมใหม่ให้เยาวชนยุคสื่อสารไร้ขอบเขต ให้รู้เท่าทันการใช้ชีวิต ใส่ใจสุขภาพตัวเองทั้งกายและใจ ได้แทรกจัดกิจกรรมร่วมจัดบูธนิทรรศการเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่อง การใช้สิทธิบัตรหลักประกันสุขภาพ  สิทธิประโยชน์  แนะนำการไปใช้บริการที่หน่วยปฐมภูมิหรือโรงพยาบาลในพื้นที่ มีนักเรียนร่วมเป็นอาสาสมัครออกให้ความรู้ในเรื่องหลักประกันสุขภาพ จัดเป็นมุมสุขภาพเล็กๆ พร้อมกับการตั้งโต๊ะรับให้คำปรึกษา รับเรื่องร้องเรียน  จัดกิจกรรม เล่นเกมส์ ตอบคำถามชิงรางวัล และมุ่งหวังให้เยาวชนเหล่านี้จะเป็นคนรุ่นใหม่ เป็นแกนนำในการจัดทำกิจกรรมต่อไปในอนาคต

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ได้ตรวจเยี่ยมติดตามหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระฯ 50(5) จังหวัดสมุทรสาคร ได้นำเสนอตัวอย่างหลายราย ที่ได้ช่วยให้ข้อมูล และแนะนำให้ได้รับสิทธิต่างๆ ตั้งแต่ การลงทะเบียนย้ายที่อยู่  การใช้สิทธิกรณีฉุกเฉิน ฯลฯ หรือบางรายที่ได้รับความเสียหายได้ให้คำแนะนำ รับเรื่องร้องเรียนจนได้รับค่าชดเชียความเสียหายเบื้องต้น

โดยทำหน้าที่ช่วยคุ้มครองสิทธิ และได้มีการจัดหลายกิจกรรมในการให้ความรู้เรื่องการใช้สิทธิ ระบบหลักประกันสุขภาพผ่านเครือข่ายการทำงาน เช่นได้จัดอบรมให้แก่นักโทษในเรือนจำ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนมาใช้ชีวิต นอกเรือนจำ

 

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน