ชี้แจงการจัดทำสัญญา/ข้อตกลงให้บริการสาธารณสุข รพ.รัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ รพ.เอกชนในพื้นที่ 8 จังหวัด


...เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรี สปสช. เขต 5 ราชบุรี จัดเวทีชี้แจงการจัดทำสัญญา/ข้อตกลงให้บริการสาธารณสุข  แก่ รพ.รัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ รพ.เอกชน จำนวน 21 แห่ง ในพื้นที่ 8 จังหวัด  ซึ่งสปสช. จัดให้มีการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ และเครือข่ายบริการ เพื่อดำเนินการลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำตามมาตรา 6 ตามข้อบังคับ สปสช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ และเครือข่ายหน่วบบริการ พศ.2558  และแยกประเภทของหน่วยบริการที่รับขึ้นทะเบียนออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ หน่วยบริการประจำ  หน่วยบริการปฐมภูมิ  หน่วยบริการรับส่งต่อ และหน่วยบริการร่วมบริการ โดยได้รับเกียรติจากคุณสิริคูณ  เพ็ญศรี  หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักกฎหมายสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อทำความเข้าใจในเนื้อหาของสัญญาและข้อตกลง

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน