คณะทำงานฯ สปสช. เขต 5 ราชบุรี จัดงบเดินหน้าพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์


...สปสช.เขต 5 ราชบุรี เผย ปี 60 รุกงานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อบจ.ช่วยผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย เข้าถึงบริการยังหน่วยบริการและชุมชนอย่างทั่วถึง พร้อมเพิ่มการเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการและการให้บริการ  ยกระดับคุณภาพ ด้วยการจัดประชุมคณะทำงานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 25559 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้  อ.เมือง จ.ราชบุรี

นายแพทย์คงเดช ลีโทชวลิตกุล ประธานคณะทำงานกองทุนฟื้นฟู ฯ กล่าวว่า การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ เป็นหนึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ได้ให้การดูแลในสิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งในหน่วยบริการและชุมชน ให้คนพิการ ให้ผู้ป่วยเฉียบพลัน ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังเน้นการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือองค์กรผู้พิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และชุมชนในการร่วมดูแล ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา

ปีงบประมาณ 2560 นี้ ยังคงดำเนินการสิทธิประโยชน์บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ต่อเนื่อง โดยได้จัดสรรงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ทั้งประเทศ วงเงิน 787,191 ล้านบาท หรือ 16.13 บาทต่อผู้มีสิทธิ์ เขต 5 ราชบุรี ได้รับจัดสรรในวงเงิน 52,929,635 บาท เป็นงบบริการฟื้นฟูและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ 45,225,635 บาท และบริการเครื่องช่วยฟัง 7,704,000 บาท จ่ายให้แก่หน่วยบริการที่ได้เบิกจ่ายหรือให้บริการฟื้นฟู เน้นการดำเนินงานเพื่อการเข้าถึงบริการของกลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วย และผู้สูงอายุ การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยบริการทั้งในและนอกหน่วยบริการ ให้เข้าถึงอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ได้รับบริการฟื้นฟู โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด หรือนักกิจกรรมบำบัด โครงสร้างและงานบริการพื้นฟูที่ชัดเจน และมีการจัดทำบันทึกข้อมูลผู้พิการเพื่อติดตามอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน