สปสช. เขต 5 ราชบุรี พาดูผลงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนลดโรค ส่งเสริมป้องกันโรค ตัวอย่างที่จัดการได้ดี โดยประชาชน กองทุนตำบลและองค์กรภาคี


...สปสช. นำทีมเยี่ยมชม ตำบลโพไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี ต้นแบบหมู่บ้านปรับเปลี่ยนลดโรค เขต 5 ภาคกลาง ที่มีส่วนร่วมกันทั้งตำบลสู่ประชากรที่มีคุณภาพ ทั้งบริการส่งเสริมสุขภาพ ดูแลรักษาพยาบาล ป้องกัน ฟื้นฟูอย่างครบวงจร ทุกช่วงวัย ตั้งแต่เตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ ฝากท้องมีคุณภาพ เด็กเติบโตดีแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา ลดความเสี่ยงต่อโรค จนถึงวัยผู้ใหญ่ และสูงอายุ ด้วยกระบวนการการจัดการสุขภาพตัวเอง ด้วยการพึ่งตนเอง เช่น ปลูกผักปลอดภัย ชวนกันออกกำลังกาย เลือกกินเหมาะสม ลดโรคภัย เมื่อวันเสาร์ที่  7 มกราคม 2560   ณ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชุมชน  ต.โพไร่หวาน  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี 

นางทิพาพรรณ  หอศิวาลัย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สปสช. เขต 5 ราชบุรี กล่าวว่า  ปี 2559 สำนักงานฯ ได้กำหนดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  จัดสรรงบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค (PP)  เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับบริการพื้นฐาน ในปี 2559 ที่ผ่านมาจัดสรรจำนวน 8 บาทต่อหัวประชากร(41,544,000 บาท) แก้ไขปัญหาระดับเขต 2 บาท(10,386,000 บาท) และจัดสรรให้แต่ละจังหวัด 6 บาท(31,158,000 บาท)  ในระดับจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 2,569,942 บาท  โดยทางจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทำโครงการภาพรวมระดับจังหวัด โครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูงกลุ่มเสี่ยงวัยทำงาน  ซึ่งสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้จัดระบบให้ครอบคลุมทั้งด้านการรักษาพยาบาล และเน้นให้ความสำคัญต่อการดูแล ให้ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดภาวการณ์เจ็บป่วยเรื้อรัง และรุนแรง ตั้งแต่ในครรภ์มารดา แรกเกิด ปฐมวัย วัยรุ่น วัยทำงาน จนถึงวัยผู้สูงอายุ  ทั้งนี้เน้นการบริหารจัดการให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันบริหารจัดการกันอย่างมีส่วนร่วม มีบริการจัดการสุขภาพที่สามารถพึ่งตนเองได้ ดูแลตัวเองได้เบื้องต้น มีทีมผู้นำชุมชน อสม. จิตอาสาร่วมสนับสนุนกับทีมสหวิชาชีพ และส่งต่อได้อย่างเป็นระบบมายังหน่วยบริการยามที่จำเป็นต้องได้รับการรักษา

นางอุษา ทรัพย์เกิด ผอ.รพ.สต.โพไร่หวาน กล่าวว่า   ตำบลโพไร่หวาน เป็นตำบลที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ หลายรางวัล ล่าสุด ปี 2559 ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1  หมู่บ้านปรับเปลี่ยนลดโรค ตัวแทน เขต 5 ภาคกลาง สามารถจัดการให้คนทั้งตำบลร่วมกันดูแลส่งเสริมสุขภาพตัวเองได้อย่างครบวงจร   การบริหารจัดการได้ทำงานร่วมกันทั้งตำบลจากองค์กรภาคีทุกฝ่าย รวมถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต.โพไร่หวาน ทีม อสม. ทีมเยี่ยมบ้าน สหวิชาชีพ อย่างเช่น การจัดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สามารถคุมเบาหวาน ความดัน โรคเรื้อรัง ในกลุ่มผู้ป่วยได้ทุกคน รวมทั้ง จัดระบบการฟื้นฟูสุขภาพ หากมีคนในชุมชนเจ็บป่วย จำเป็นต้องรักษา มีระบบส่งต่อมายัง รพ.สต. ไปโรงพยาบาล  ด้วยทีมชาวบ้านในชุมชน เมื่อจบการรักษา กลับมาบ้านอยู่ในชุมชน   ทางโรงพยาบาลพระจอมเกล้า  รพ.สต.โพไร่หวาน ร่วมกับทีมอสม.  จิตอาสา  จัดทีมสหวิชาชีพ ไปเยี่ยมผู้ป่วย ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ให้ได้รับการฟื้นฟูดูแลโดยญาติพี่น้อง ให้มีอาการที่ดีขึ้น

สิบเอกวัลลภ แจ่มจำรัส นายก อบต.โพไร่หวาน กล่าวว่า “ ที่ผ่านมา แต่ละปี ได้ให้การสนับสนุนการส่งเสริมป้องกันโรคจากงบของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้กลุ่มชาวบ้าน  และรพ.สต. จัดทำโครงการเสนอตามแผนการแก้ปัญหา และป้องกันโรคในพื้นที่ ปี 2559 ที่ผ่านมา ครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม ได้รับสนับสนุนจาก สปสช. วงเงิน 373,140 บาท  จากอบต.สมทบ 373,140 บาท เป็น 100 เปอร์เซ็นต์ (ปกติตามเกณฑ์ อบต.สบทบไม่ต่ำกว่า 30 เปอร์เซ็นต์จากที่ สปสช.สมทบ)  เพื่อให้เกิดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค พร้อมกับจัดทีม จัดระบบบริหารจัดการ จนได้รับรางวัลตำบลจัดการระดับดี เขต 5 ที่ประชาชนในชุมชนสามารถจัดการสุขภาพของตนเอง พึ่งตนเอง เป็นตัวอย่างที่ดี เป็นแหล่งศึกษาดูงานของกองทุนต้นแบบได้ และแต่ละปีได้วางแผนร่วมกันพัฒนาต่อเนื่องให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จนเป็นวิถีชีวิตปกติในชุมชน                             นับเป็นความภูมิใจ ในพลังร่วมแรง ร่วมใจที่ทีมเครือข่ายในตำบลเรา สามารถร่วมกันจัดการได้ครบวงจร ตั้งแต่  การเดินหน้า ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงรุกในหมู่บ้าน ทุกช่วงวัย  มีการเตรียมความพร้อมแม่ที่ตั้งครรภ์ ให้มาฝากท้องตามช่วงวัย  เด็กเล็กมาฉีดวัคซีน ชั่งน้ำหนัก ตรวจสุขภาพตามเกณฑ์  กลุ่มวัยรุ่นมีแกนนำในการบอกเตือนเพื่อนๆ ชวนกันทำดี แจกถุงยางอนามัยป้องกัน   ในกลุ่มแม่บ้าน พ่อบ้าน ร่วมกันจัดอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดการหน้าบ้านน่ามอง  เอาเศษขยะ วัสดุเหลือใช้  มาประยุกต์ในการจัดทำของใช้  ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต การอยู่การกิน จัดทำถนนคนกินได้ ผักปลอดสารริมรั้ว ทุกบ้านปลูกผักที่เลี้ยงง่ายไว้กินเอง ลดค่าใช้จ่ายและปลอดภัย เป็นตำบลต้นแบบที่ร่วมกันกับชาวบ้านจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ยินดีให้ตำบลอื่นๆ มาร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน