คณะจากสำนักงานประกันสุขภาพประเทศอิหร่าน (Iran Health Insurance Organization) เข้าศึกษาดูงานในพื้นที่ จ.นครปฐม ... 17/02/2559
“ ตามรอยโรงเรียนพ่อหลวงสร้าง สู่โอ่งใหญ่ ชิม ช็อป แชร์ เกษตรปลอดสาร ด้วยหลากหลายชาติพันธ์ ณ ทุ่งหลวง ปากท่อ รา ... 07/01/2559
ศูนย์ประสานงานประชาชนกาญจน์ อบรมกรรมการ/แกนนำเพื่อสื่อสารการมีส่วนร่วมพัฒนากองทุนตำบล ... 19/10/2558
ชี้แจงการจัดทำสัญญา/ข้อตกลงให้บริการสาธารณสุข รพ.รัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ รพ.เอกชนในพื้นที่ 8 จังหวัด ... 04/09/2558
เยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ ตามมาตรา 50(5) /ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนในเขต ... 07/07/2558
ม.ราชภัฏเพชรบุรี จับมือ สปสช. และ สธ. จัดประชุมวิชาการ “มหกรรมสุขภาพระดับปฐมภูมิ” ... 26/05/2558
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช อ.บ้านโป่ง ร่วมกันจัดหลักสูตรระบบหลักเศรษฐศาสตร์กับงานสาธารณสุข ... 03/11/2557
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร การจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ ศึกษาดูงานเขต 5 ราชบุรี ... 27/10/2557
ศูนย์ประสานงานฯ กาญจนบุรี ลงพื้นที่ขับเคลื่อนกองทุนตำบล และวางแผนพัฒนาต่อเนื่อง ... 22/10/2557
ศูนย์ประสานงานฯปชช. จ.กาญจนบุรี ยกระดับกิจกรรมและงานประจำเป็นนโยบายสาธารณะที่ทุกคนมีส่วนร่วม โดย ธรรมนูญสุขภาพ ... 09/10/2557
พัฒนาศักยภาพพลังประชาชนเครือข่าย 9 ด้าน คนชายขอบ และกรรมการกองทุนฯ ท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ... 23/09/2557
เขต 5 ราชบุรี ชี้แจงเกณฑ์ตรวจประเมิน เพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี 58 ... 25/07/2557
สปสช.เขต 5 ราชบุรี เร่งชี้แจงประกาศฯ ฉบับใหม่ ของการดำเนินงานกองทุนฯ ปี 57 ให้แก่ จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทร ... 27/06/2557
เลขาธิการ สปสช. ชูตัวอย่าง “เกษตรสมุนไพรและจัดกองบุญจากขยะช่วยดูแลชุมชนปลอดโรค”ภายใต้กองทุนตำบลหนองสาหร่าย สุพ ... 09/06/2557
วอนสธ. สปสช. ลดขัดแย้ง ยึดประโยชน์ประชาชน ทำงานแบบกัลยาณมิตร ... 20/05/2557
สปสช. เขต 5 ราชบุรี ร่วมประชุมกรรมการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการสร้างหลักประกันสุขภาพ จังหวัดสุพรรณบุรี ... 29/04/2557
เวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วไป จากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ปี 57 โซนที่ 2 จาก 4 จังหวัด ... 05/03/2557
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ(DHS) ดีเด่นระดับเขต ... 24/12/2556
สปสช.เขต 5 ราชบุรี จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทย ระดับเขต ครั้งที่ 1 ... 11/12/2556
เขต5 ราชบุรี ฯ เดินหน้าชี้แจงงานส่งเสริมสุขภาพ และทันตสาธารณสุข พร้อมกับการระดมสมองเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการแ ... 30/10/2556
 
หน้า 1 | 2 | 3 |
 
กลับ ขึ้นบน