กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์

(รายละเอียด)

 
     
กองทุนฯระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุน อบต./เทศบาล)

(รายละเอียด)

 
     
กองทุนไต

(รายละเอียด)

     
แผนงานสนับสนุนระบบบริการโรคเรื้อรังและโรคเฉพาะ

(รายละเอียด)

 
     
กองทุนยา

(รายละเอียด)

 
     
กองทุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

(รายละเอียด)

     
กองทุนทันตกรรม

(รายละเอียด)

 
     
กองทุนพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทย

(รายละเอียด)

 
     
กองทุนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

(รายละเอียด)

     
กองทุนพัฒนาระบบบริการตติยภูมิเฉพาะด้าน

(รายละเอียด)

 
     
กองทุนส่งเสริมคุณภาพผลงานบริการ (งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ)

(รายละเอียด)

 
     
กองทุนพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยจิตเวช

(รายละเอียด)

     
กองทุนพัฒนาระบบบริการอื่นๆ

(รายละเอียด)

 
     
กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยวัณโรค

(รายละเอียด)