งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ (PPA)

[รายละเอียด]

 
     
ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ

[รายละเอียด]

 
     
ดาวน์โหลดกองทุนตำบลหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น

[รายละเอียด]

     
โปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากร อปท.

[รายระเอียด]

 
     
ดาวน์โหลดผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์และวัณโรค

[รายละเอียด]

 
     
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานสารบรรณด้วยระบบ E-Office

[รายละเอียด]

     
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นทั่วไป

[รายละเอียด]

 
     
ดาวน์โหลดร้องเรียน/1330

[รายละเอียด]

 
     
ดาวน์โหลดสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค/รวม/ทันตกรรม

[รายละเอียด]

     
ตัวชี้วัด QOF

[รายละเอียด]

 
     
ดาวน์โหลดชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2560

[รายละเอียด]

 
     
ดาวน์โหลดการดำเนินงาน LTC

[รายละเอียด]

     
ดาวน์โหลดปฐมภูมิ DHS

[รายละเอียด]

 
     
เอกสารโครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งด้านธุรกรรมการเงินกองทุนฯ ของเครือข่ายหน่วยบริการ ปี ๕๙

[รายละเอียด]

 
     
ดาวน์โหลดตรวจเวชระเบียน

[รายละเอียด]

     
ดาวน์โหลด NCH

[รายระเอียด]

 
     
บริการด้านจักษุ Cataract / DR

[รายละเอียด]

 
     
Asthma@COPD

[รายละเอียด]

     
E - Claim

[รายละเอียด]

 
     
เอกสารดาวน์โหลด National clearing honse (NCH)

(รายละเอียด)

 
     
ดาวน์โหลดกองทุนยาและเวชภัณฑ์

[รายละเอียด]

     
ดาวน์โหลดขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ/ลงทะเบียนสิทธิ

[รายละเอียด]

 
     
ดาวน์โหลดบริการผู้ป่วยในทั่วไป

[รายละเอียด]

 
     
ดาวน์โหลดฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์

(คลิกดูรายละเอียด)

     
ดาวน์โหลดแพทย์แผนไทย

(คลิกดูรายละเอียด)

 
     
ดาวน์โหลดค่าเสื่อม

(คลิกดูรายละเอียด)

 
     
ดาวน์โหลดส่งเสริมคุณภาพผลงานบริการ

[รายละเอียด]

     
ดาวน์โหลดช่วยเหลือเบื้องต้นผู้รับบริการตามมาตรา 41

[รายละเอียด]

 
     
ดาวน์โหลดชดเชยผู้ให้บริการได้รับความเสียหาย

[รายละเอียด]

 
     
ดาวน์โหลดไตวายเรื้อรัง

[รายละเอียด]