National Health Security Office (NHSO) District 5, Ratchaburi
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

สปสช. เขต 5 ราชบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 5 ราชบุรี (อปสข.) ครั้งที่ 4/2566
วันนี้ (18 ก.ย.66) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี (สปสช. เขต 5 ราชบุรี) “จัดประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 5 ราชบุรี (อปสข.) ครั้งที่ 4/2566” โดยมีนายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ ณ ห้องประชุม โรงแรม โฮเทลวิศมา ราชบุรี และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 5 ราชบุรี (อปสข.) กำกับติดตามงานหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ โดยมีวาระเพื่อทราบ ดังนี้ 1) มติและสาระสำคัญจากการประชุมของคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ 2) การดำเนินงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เขต 5 ราชบุรี 3) ความคืบหน้าการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแก่หน่วยบริการในสังกัด สป.สธ. และ รพ.สต. กรณี รพ.สต.ที่ถ่ายโอนไป อบจ. 4) ข้อมูลการบริการผู้ป่วยมะเร็ง สปสช.เขต 5 ราชบุรี (ผู้ป่วยใน และ cancer anywhere) 5) รายรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2566 6) รายงานสรุปผลการดำเนินงานการตรวจสอบเวชระเบียน ปีงบประมาณ 2566 และมีเรื่องเพื่อพิจารณาค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน(กรณรีผู้มีสิทธิในกรณีอื่น ที่ไม่ใช่สิทธิ UC) ปีงบประมาณ 2566 เสนอที่ประชุมเพื่อทราบให้ข้อเสนอแนะและความเห็น สำหรับค่าบริการฯ เหมาจ่ายตามจำนวนประชากรสิทธิอื่นๆ ระดับจังหวัด ที่ดำเนินการปรับเกลี่ยให้หน่วยบริการ และเพื่อรับทราบค่าบริการฯ จ่ายตามจำนวนผลงานการดำเนินงานผลงานบริการ คำนวนณการจัดสรรให้หน่วยบริการประจำ ตามผลงานบริการตามรายบริการที่ สปสช.กำหนด เพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพต่อไป