National Health Security Office (NHSO) District 5, Ratchaburi
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

ประชุมติดตามเสริมพลังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  (21 ก.ย.66) สปสช.เขต 5 ราชบุรี นำทีมโดย นายแพทย์พีระมน นิงสาสนนท์ ผู้อำนวยการเขต สปสช.เขต 5 ราชบุรี ,นางจินตนา แววสวัสดิ์,นางทิพารรณ หอศิวาลัย ผู้อำนวยการกลุ่มจังหวัด พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 5 ราชบุรี จัดประชุม “ติดตามเสริมพลังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ณ ห้องประชุม โรงแรม โฮเทลวิศมา ราชบุรี

การประชุมในครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิ หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนฯ 50 (5) เพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนในการดำเนินงาน นำไปสู่การพัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียน และพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้กับเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้เรื่อง มาตรา 57,59,41 ได้รับการแก้ไขปัญหาหรือส่งต่อในระบบต่อไป

เพื่อให้ประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสิทธิ อปท. ได้รับการคุ้มครองสิทธิเมื่อได้รับความเสียหายจากการให้บริการและรับบริการในหน่วยบริการ และประชาชนเกิดความพึงพอใจในการรับบริการในหน่วยบริการระบบหลักประกันสุขภาพ