National Health Security Office (NHSO) District 5, Ratchaburi
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ อบจ.นครปฐม เปิดศูนย์ยืมซ่อมอุปกรณ์คนพิการ รพ.หลวงพ่อเปิ่น

 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ อบจ.นครปฐม เปิดศูนย์ยืมซ่อมอุปกรณ์คนพิการ รพ.หลวงพ่อเปิ่น

พร้อมดูแลผู้ป่วย-ผู้สูงอายุในพื้นที่
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นประธานพิธีเปิด “ ศูนย์ยืมและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครือข่ายโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น” โดยมี นายรัฐการ พรรณพัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม นายแพทย์วทัญญู ตั้งศิริอำนวย นายแพทย์ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลนครปฐม นายแพทย์ยุทธกรานต์ ชินโสตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนี้
นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช.สั่งสมการทำงานรวมกับอปท. มาเป็นเวลา 10 กว่าปี และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ กองทุนฯ อบจ.นี้ เป็นกองทุนที่ สปสช.จัดสรรงบประมาณในอัตรา 8 บาทต่อประชากรในพื้นที่ และทาง อบจ.จะจัดสรรสมทบในอัตราขั้นต่ำ 8 บาท ให้การสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมให้การดูแลสมรรถภาพของกลุ่มคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูหรือดูแลระยะยาว ซึ่ง“ศูนย์ยืมและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครือข่ายโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น” นับเป็นศูนย์ฯ ที่ 2 ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครปฐม ที่ทางกองทุนฯ อบจ.ได้สนับสนุนโครงการ ในการให้บริการด้านผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่จำเป็น การซ่อมบำรุง การยืม-คืน หมุนเวียนกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะกลาง และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในเครือข่ายโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น อำเภอนครชัยศรี และพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดนครปฐม ให้สามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเฉพาะสิทธิบัตรทอง ถือว่า อบจ.นครปฐม ได้มาทำหน้าที่เป็นโซ่ข้อกลางในการเชื่อมโยงหน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ชมรม องค์กร หรือสมาคมคนพิการต่างๆ ในจังหวัด หรือกลุ่มเครือข่ายผู้ป่วย ได้ร่วมกันดูแลสุขภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพ ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมกัน
นพ.ยุทธกรานต์ ชินโสตร ผอ.รพ.หลวงพ่อเปิ่น กล่าวว่า จากสถิติข้อมูลปีงบประมาณ 2566 พบว่าพื้นที่เครือข่ายโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น มีประชากรในพื้นที่ประมาณ 16,924 คน มีประชากรผู้สูงอายุ 4,517 คน คิดเป็นร้อยละ 26.68 นับว่าเป็นพื้นที่ของสังคมสูงวัย ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี พบว่า มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสะสม มากกว่า ปีละ 40 ราย ซึ่งผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ในแต่ละปี มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกลาง นั้นมีโอกาสฟื้นคืนสภาพได้ หากได้รับการฟื้นฟูภายใน 6 เดือนแรก แพทย์จึงยังไม่สามารถประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนคนพิการได้ เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน จำนวนคนพิการ ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ถึงแม้ว่าระบบประกันสุขภาพจะคลอบคลุมเรื่องความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพแล้วก็ตาม แต่อาจมีหลายคนที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขความพิการที่จะได้รับกายอุปกรณ์ จึงได้จัดเริ่มต้นขอรับการสนับสนุนโครงการ จัดระบบให้ยืม รถวีลแชร์/รถเข็นนั่งคนพิการ วอคเกอร์ ไม้เท้า 3 ขา ไม้เท้าขาเดียว ที่นอนตามประเภทอาการของผู้ป่วย ฯลฯ รวมทั้งจัดบริการซ่อม หรือเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆ ให้แก่เครื่องช่วยคนพิการ เตียง ที่นอน อุปกรณ์,ครุภัณฑ์ต่างๆ ให้ได้พร้อมบริการโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องสิทธิต่างให้แก่ผู้ที่ต้องฟื้นฟูในทุกราย ซึ่งก่อนจะนำอุปกรณ์มานั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่สอนวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา เพื่อเวลานำกลับมาคืนที่ศูนย์ อุปกรณ์จะอยู่ในสภาพดีและให้ผู้ป่วยรายอื่นสามารถนำไปใช้ได้ต่อในระยะยาว