National Health Security Office (NHSO) District 5, Ratchaburi
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

สปสช. เขต 5 ราชบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 5 ราชบุรี (อปสข.) ครั้งที่ 5/2566

 สปสช. เขต 5 ราชบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 5 ราชบุรี (อปสข.) ครั้งที่ 5/2566

26 ธ.ค.66 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี (สปสช. เขต 5 ราชบุรี) “จัดประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 5 ราชบุรี (อปสข.) ครั้งที่ 5/2566” โดยมีนายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ และ นายแพทย์พีระมน นิงสานนท์ ผู้อำนวยการเขต พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สปสช.เขต 5 ราชบุรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม โรงแรม โฮเทลวิศมา ราชบุรี และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 5 ราชบุรี (อปสข.) กำกับติดตามงานหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ โดยมีวาระเพื่อทราบ ดังนี้ 1) มติและสาระสำคัญจากการประชุมของคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ 2) การบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2567 3) การดำเนินงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เขต 5 ราชบุรี 3)การขับเคลื่อนนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวจังหวัดเพชรบุรี 4) การจัดสรรงบบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัวปฏิบัติงาน (PCC) ปีงบประมาณ 2567 5) การจัดสรรงบประมาณ หมวดบริการการติดเชื้อเอชไอวี ปีงบประมาณ 2567 6) สรุปผลการติดตามกำกับและประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และการบริหารจัดการงบสร้างเริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาระดับพื้นที่ เขต 5 ราชบุรี ปีงบประมาณ 2566 7)ความคืบหน้าการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่หน่วยบริการในสังกัด สป.สธ. และ รพ.สต. กรณี รพ.สต. ที่ถ่ายโอนไป อบจ.
เรื่องเพื่อพิจารณา 1) แนวทางการบริหารจัดการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ระดับพื้นที่ เขต/จังหวัด (PPA) ปีงบประมาณ 2567 ประเด็นปัญหาสุขภาพ ( Health need) ในการจัดทำโครงการ และกรอบวงเงินงบประมาณ PPA ปีงบประมาณ 2567 2) การขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เขต 5 ราชบุรี เสนอที่ประชุม เพื่อขอรับข้อเสนอแนะ การดำเนินงาน 3 กองทุนฯ กปท., กองทุน LTC และ กองทุนฟื้นฟูจังหวัดฯ ปีงบประมาณ 2567 พิจารณาให้คำแนะนำหลักเกณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นฯ เพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพต่อไป