National Health Security Office (NHSO) District 5, Ratchaburi
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
 • แสดงผลสีแบบปกติ 
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
 • larger 
 • smaller 
 • smaller 
 • เปลี่ยนการแสดงผล

  เปลี่ยนภาษา

บริการออนไลน์


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 13 เขต

 1. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ 
 2. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก 
 3. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ 
 4. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี 
 5. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี 
 6. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง 
 7. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น 
 8. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี 
 9. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
 10. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี 
 11. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฏร์ธานี 
 12. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา 
 13. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

งานทะเบียน

 1. ตรวจสอบสิทธิประชากร 
 2. ตรวจสอบประวัติการลงทะเบียน 
 3. Download Data DBPOP Transaction 
 4. ข้อมูลผู้ประสานงานสาขา 
 5. สถิติและรายงาน 
 6. ค้นหาหน่วยบริการทั้งประเทศ(สนย.) 
 7. โปรแกรมค้นหาข้อมูลหน่วยบริการในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
 8. โปรแกรมการแก้ไขสิทธิด้านรักษาพยาบาลของประชาชน (ปรับปรุงสิทธิ) 
 9. โปรแกรมค้นหาและจัดเครือข่ายหน่วยบริการแบบออนไลน์ (Mastercup Online) 
 10. ระบบการลงทะเบียนแบบกลุ่ม (Batch) Data Center 
 11. โปรแกรมระบบทะเบียนข้อมูลเด็กพิการแต่กำเนิด (Birth Defects Registry) 
 12. ระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล (กรมบัญชีกลาง) 
 13. โปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 14. โปรแกรมบันทึกข้อมูลทะเบียนบุคลากรของหน่วยงานรัฐ 
 15. โปรแกรมระบบประเมินหน่วยบริการ