ศูนย์ประสานงานประชาชนกาญจน์ อบรมกรรมการ/แกนนำเพื่อสื่อสารการมีส่วนร่วมพัฒนากองทุนตำบล


...เมื่อวันที่ 12-13 ตุลาคม 2558 และจัดลงพื้นที่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้  ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในสัดส่วนตัวแทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ผู้เข้าร่วมอบรม ประมาณ 50 คน มาจากกลุ่มตัวแทนประชาชน ชมรม องค์กรในตำบล อสม.และคณะกรรมการกองทุนตำบลฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง อ.พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี และร่วมลงพื้นที่ในชุมชนสนับสนุนการพัฒนากองทุนในปีงบประมาณ 2559 นี้ โดยได้รับการสนับสนุน พัฒนา กรรมการกองทุนตำบล จาก สปสช.เขต 5 ราชบุรี มาเมื่อปีงบประมาณ 2558 แต่ทางศูนย์ประสานงานฯ ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนต่อเนื่องและประสานงานเริ่มเตรียมจัดกิจกรรมสื่อสารในปีงบประมาณ 2559

          นายสุนทร สุริโย ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า “จังหวัดกาญจนบุรีมีกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น หรือพื้นที่ เทศบาล อบต. จำนวน 120 กองทุน มีตัวแทนศูนย์ฯ เป็นคณะกรรมการจำนวน 51 กองทุน ที่ผ่านมาได้มีการจัดอบรมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มาของระบบหลักประกันสุขภาพ ที่มาและความสำคัญของกองทุนฯ และมีการปฏิบัติการในหลายพื้นที่ที่มีตัวแทน แต่เล็งเห็นว่าความสำคัญของการแสวงหาความร่วมมือเป็นอีกทักษะหนึ่งที่มีความจำเป็นต่อการขับเคลื่อนนโยบายการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ จึงจัดให้มีการอบรมขึ้น โดยเน้นการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วม กิจกรรมประกอบไปด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นระหว่างผู้เข้าร่วมและคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต. หนองโรง บรรยาย “การสื่อสาร เพื่อการมีส่วนร่วม” โดยคุณแรม เชียงกา  ลงพื้นที่ดูงานป่าชุมชน ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน และสรุปบทเรียนการทำงานและระดมความคิดเห็นการประสานความร่วมมือระดับพื้นที่ 

          จากการสะท้อนความรู้สึกของผู้เข้าร่วม พบว่าผู้เข้าร่วมเห็นพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของการทุ่มเทร่วมกันทำงานมาตลอด 4-5 ปี ที่ผ่านมา จากที่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ไม่กล้าเขียนโครงการ วันนี้ภาคประชาชนแสดงให้เห็นแล้วว่าประชาชนทำได้ และได้เข้าไปมีส่วนร่วมทั้งเป็นกรรมการ สนับสนุนให้กลุ่มประชาชนได้รวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพป้องกันโรค นายสุนทร กล่าว”

 

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน