National Health Security Office (NHSO) District 5, Ratchaburi
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

เอกสารประกอบการประชุม อคม.ครั้งที่ 2/2564

รายละเอียด แก้ไขล่าสุดเมื่อ
วาระที่ 4.5 ร่าง คณะทำงานกายภาพ ปี 64 30/09/2564
วาระที่ 4.4 ขึ้นทะเบียน 50(5) สังขละ 30/09/2564
วาระที่ 4.2 แผน ผู้ให้บริการติดTB 30/09/2564
วาระที่ 4.1 แผนสูติกรรม 30/09/2564
วาระที่ 3.6 มติอปสข. 2-2564 30/09/2564
วาระที่ 3.6 นพ ณรงค์ นำเสนอ อคม 30/09/2564
วาระที่ 3.5(3)มติ คกก.ควบคุมฯ ครั้งที่ 3-64 30/09/2564
วาระที่ 3.5(2)มติ คกก.ควบคุมฯ ครั้งที่ 2-64 30/09/2564
วาระที่ 3.5(1) มติ คกก.ควบคุมฯ ครั้งที่ 1-64 30/09/2564
วาระที่ 3.4(2) มติบอร์ด ครั้งที่ 3_64 30/09/2564
วาระที่ 3.4(1) มติบอร์ด ครั้งที่ 2 _64 30/09/2564
วาระที่ 3.3 ผลงาน 50(5) 1 เมย 64 30/09/2564
วาระที่ 3.2 งานคุ้มครองสิทธิ์ 30/09/2564
วาระที่ 3.1 นโยบายมะเร็ง 30/09/2564
2 รายงานการประชุม อคม 1-64 30/09/2564
1. ระเบียบวาระการประชุม 1 เมย 64 30/09/2564
0 รวมเอกสารประกอบการประชุม อคม 1 เมย 64 30/09/2564